decoration image

Stichting Tetri werd in maart 2015 opgericht, voerde gedurende de rest van dat jaar een verkenning uit naar subsidiemogelijkheden en consulteerde een keur aan deskundigen.

Eind 2015 besloot het bestuur om aan het Groningen Research Institute for Asthma and COPD (GRIAC), verbonden aan het UMCG / Beatrix Kinderziekenhuis, € 90.000,= uit te keren ter financiering van een deelonderzoek naar het ontstaan van astma bij kinderen: ‘De rol van TGFß / SMAD3 pathway in het ontstaan van astma door verminderde PCDH1 expressie’. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Prof. Dr. Gerard Koppelman, werd begin 2016 gestart en begin 2017 afgerond.

Eind 2016 kende het bestuur een subsidie van € 99.000,= toe voor het vervolgonderzoek ‘Protocadherine 1 tekort in de luchtwegen: gevolgen voor het ontstaan van astma’. Hierin werd op basis van de resultaten van het eerdere onderzoek o.a. een menselijk epitheel model van PCDH1 verlies ontwikkeld. Het vervolgonderzoek startte begin 2017 en werd in de loop van 2018 afgerond.

Begin 2018 besloot het bestuur om een nieuw project ‘Weerbaar met astma’ mogelijk te maken op het academisch fundament van de WHISTLER (Wheezing Illnesses Study Leidsche Rijn) geboortecohort studie. Het nieuwe project omvat een meerjarig onderzoek onder verantwoordelijkheid van Prof. Dr. Kors van der Ent, verbonden aan het UMCU / Wilhemina Kinderziekenhuis en mede-initiator van WHISTLER, naar de relatie tussen de ontwikkeling en behandeling van astma en persoonlijkheidsvorming, weerbaarheid en levensgeluk van kinderen en jongvolwassenen. Naast het verkrijgen van aanvullend inzicht uit de WHISTLER populatie moet het project o.a. uitwijzen of en hoe interventies met sport en beweging de weerbaarheid van kinderen kunnen versterken. Er werd een onderzoeksgroep gevormd van artsen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Voor het jaar 2018 werd een startsubsidie van € 100.000,= toegekend. Eind 2018 was het project gedefinieerd, waren voorstudies uitgevoerd, was de onderzoekspopulatie bepaald, waren vragenlijsten opgesteld en was METC toestemming verkregen.

In december 2018 kende het bestuur een vervolgsubsidie toe van € 97.500,= voor het jaar 2019. In dat jaar werden de eerste 200 kinderen uit het WHISTLER cohort geïncludeerd, eerste uitkomsten vastgesteld en een samenwerking met sportfysiologen van het UMCU / Wilhelmina Kinderziekenhuis opgezet.

In december 2019 besloot het bestuur tot een vervolgsubsidie van € 97.500,= voor het jaar 2020. In dat jaar zullen opnieuw honderden jeugdigen worden geïncludeerd, zal samenwerking met Cambridge University worden gestart bij het onderzoek naar veerkracht en zal in de praktijkmodule ‘Whistler sport’ de impact van sport en beweging worden onderzocht.