decoration image
Naam: Stichting Tetri
RSIN/fiscaal nummer: 855040166
KvK nummer: 62983563
Website: www.tetri.nl
Contact: info@tetri.nl
Bestuurssamenstelling: de heer W.J. van Aalst, voorzitter
de heer E.P. van Leeuwen, secretaris en penningmeester
mevr. N.M. van den Dries - Luitwieler, algemeen bestuurslid
Beloningsbeleid: alle bestuurders werken onbezoldigd
de stichting heeft geen directie en ook geen personeel in dienst
Financiële verantwoording: stichting Tetri is geen fondsenwervende instelling en stelt de jaarrekening op conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven’
download ‘Staat van baten en lasten 2015’
download ‘Balans per 31-12-2016’
download ‘Staat van baten en lasten 2016’
download ‘Balans per 31-12-2017’
download ‘Staat van baten en lasten 2017’ download ‘Balans per 31-12-2018’
download ‘Staat van baten en lasten 2018’
download ‘Balans per 31-12-2019’
download ‘Staat van baten en lasten 2019’
download ‘Balans per 31-12-2020’
download ‘Staat van baten en lasten 2020’